Zoekresultaten voor: SE

Toelatingsregeling leerlingen theoretische leerweg 4 naar havo-4

Het havo is niet voor elke vmbo-tl-leerling een passende vervolgopleiding. Het vmbo-diploma biedt niet voldoende garantie voor het succes van een vmbo-leerling in het havo. Er is een wezenlijk verschil tussen vmbo-tl en havo. Met name in de manier waarop de lesstof wordt aangeboden en moet worden toegepast. Tevens wordt op het havo een groot beroep … Lees verder

Burgerschapsvorming en sociale activiteit

Scholen zijn sinds 2006 wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. Centraal hierbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een onderdeel van die samenleving te willen zijn en er een positieve bijdrage aan te leveren. Kortom: ʹhet leren functioneren in een democratische samenlevingʹ is een gemeenschappelijke opdracht voor alle … Lees verder

Schorsing en verwijdering

De Centrale Directie kan overgaan tot schorsing (tijdelijke verwijdering) van een leerling en in een enkel geval zelfs een leerling definitief van school verwijderen wanneer hij zich in ernstige mate schuldig maakt aan wangedrag. Bij diefstal, vandalisme en andere criminele activiteiten volgt onmiddellijk een definitieve verwijdering. Een schorsing en verwijdering worden schriftelijk bevestigd. Tegen een … Lees verder

Schoolkosten

Groenewald vraagt geen aparte vrijwillige ouderbijdrage. Gedurende het schooljaar worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij vooraf de keuze gemaakt kan worden om hieraan wel of niet deel te nemen. Bij deelname verplicht men zich tot betaling. Indien de ouders vanwege bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om aan de betaling te voldoen, dan … Lees verder

Regels en afspraken

Voor het goed functioneren van een leer- en leefgemeenschap is een aantal duidelijke afspraken en regels onontbeerlijk. Dat geldt ook voor Groenewald. De afspraken en regels hebben tot doel: dat iedereen zich veilig voelt; dat er een goed leerklimaat is, waarbij factoren die het leerproces kunnen verstoren zoveel mogelijk worden voorkomen; dat er een goed … Lees verder

PTA

De schoolvorderingen van de leerlingen in de Tweede Fase (4/5/6 vwo, 4/5 havo en de bovenbouw 3/4 vmbo), worden minimaal driemaal per jaar officieel vastgelegd in een rapportage. Leerlingen die starten met het examen (vmbo-3, havo-4 en vwo-4) ontvangen een handleiding PTA. Wettelijk is vastgelegd dat voor een examen omschreven dient te staan welke lesstof … Lees verder

PSO

PSO staat voor Praktische Sector Oriëntatie. Leerlingen krijgen in de onderbouw lessen vanuit de verschillende sectoren. Leerlingen ervaren zo wat een sector inhoudt. Dit is belangrijk om in leerjaar twee en drie een goede keuze te maken voor de bovenbouw.  

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, dan dient u in eerste instantie contact op te nemen met de contactpersoon van de school. De contactpersoon is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school.

Persoonlijke en maatschappelijke vorming en burgerschapsvorming

In ons onderwijsaanbod is voorzien in het vak persoonlijke en maatschappelijke vorming (PMV). Iedere leerling van de onderbouw volgt deze lessen. Er wordt aandacht besteed aan kennis en vaardigheden op het gebied van waarden en normen, sociale vaardigheden, omgangskunde, seksuele diversiteit en zelfredzaamheid. Het vak PMV wil een bijdrage leveren aan de vorming van de … Lees verder

Overtreding en sanctioneren

Overtreding van de regels en afspraken kan leiden tot sanctionering. Een leerling die uit een les wordt verwijderd, dient zich te allen tijde bij de laagcoördinator te melden. De laagcoördinator bepaalt of en, zo ja, welke sanctie de leerling wordt opgelegd. Onafhankelijk hiervan heeft ook de vakdocent de mogelijkheid een leerling te sanctioneren. Bij herhaaldelijke … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl