Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De school heeft een ʹMeldcode huiselijk geweld en kindermishandelingʹ opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld (HG) en/of kindermishandeling (KM) dan handelen wij zoals staat beschreven in deze meldcode. De meldcode staat tevens in de schoolgids (hoofdstuk 4: Leerlingbegeleiding).
HGKM-meldcode

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kent een vijftal stappen die ingaan op het proces vanaf het moment dat er signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van de personeelsleden die binnen Groenewald werkzaam zijn. Zo bezien, is signalering geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met leerlingen wordt verondersteld. De stappen wijzen de personeelsleden de weg als hij meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.

De vijf stappen die gevolgd dienen te worden zijn:

Stap 1 In kaart brengen signalen.

Een personeelslid vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling (HGKM) op basis van adequate signalen direct of indirect vernomen van het slachtoffer.
Het personeelslid meldt dit vermoeden bij het management.

Stap 2 Overleggen met een (deskundige) collega en/of eventueel raadplegen Veilig Thuis

In samenspraak tussen de zorgcoördinator, het management en de mentor wordt een kortstondig onderzoek verricht.
Eventueel wordt er (anoniem) advies ingewonnen bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis.

Stap 3 Gesprek met ouders/verzorgers/kind

Vervolgens wordt contact gezocht met ouder(s)/verzorger(s) door een lid van het management en wordt er een gesprek georganiseerd waarin de bevindingen vanuit het onderzoek worden besproken en ouder(s)/verzorger(s) en school samen tot afspraken kunnen komen, onder andere over hoe hulp georganiseerd wordt.

Stap 4 Wegen: vijf vragen (vermoeden) geweld of kindermishandeling

1. Vermoeden wegen De stappen 1 t/m 3 van de Meldcode zijn doorlopen en:
A: op basis van deze stappen is er geen actie nodig: dossier vastleggen en sluiten.
B: er is een sterk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het bevoegd gezag is op de hoogte. Ga verder naar afweging 2.
2. Veiligheid
Op basis van de stappen 1 t/m 4 van de Meldcode schatten wij als school in dat er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid:
A: NEE → ga verder naar afweging 3.
B: JA of twijfel → direct (telefonisch) (anoniem) melding doen bij Vellig Thuis. De afwegingen hierna worden met Veilig Thuis doorlopen.
3. Hulp
Is er iemand in school of een ketenpartner in staat om effectieve hulp te bieden of te organiseren en kan de dreiging voor mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling afgewend worden?
A: NEE → melden bij Veilig Thuis, die binnen vijf werkdagen een besluit neemt en terugkoppelt naar de melder.
B: JA → ga verder met afweging 4.
4. Hulp
Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals in afweging 3 is georganiseerd en zijn zij bereid zich actief in te zetten?
A: NEE → melden bij Veilig Thuis.
B: JA → hulp in gang zetten, termijn afspreken waarop effect meetbaar of merkbaar moet zijn. Deze afspraken worden zo concreet mogelijk gemaakt en gedocumenteerd. Duidelijke rol- en taakverdeling, benoem een casemanager (zorgcoördinator of lid management). Leg vast, voer uit en ga verder met afweging 5.
5. Resultaat
Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaten ten aanzien van de veiligheid, het welzijn en/of het herstel van de direct betrokkenen?
A: NEE → melden bij Veilig Thuis.
B: JA → hulp afsluiten met vastgelegde afspraken over het monitoren van de veiligheid van alle betrokkenen.

Stap 5 Beslissen

Beslissing 1: Melden bij Veilig Thuis.
Beslissing 2: Is hulpverlening (ook) mogelijk?
Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden genomen. De casemanager vanuit Groenewald vraagt zich op basis van de signalen en het gesprek met ouders af of melden noodzakelijk is aan de hand van de 5 afwegingsvragen uit stap 4. Vervolgens besluit deze of het bieden of organiseren van hulp tot de mogelijkheden van zowel Groenewald als de betrokkenen (ouders/verzorgers) behoort. Als melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, moet de tweede beslissingsvraag over eventuele hulp in overleg met betrokkenen en Veilig Thuis beantwoord worden.
Binnen de wetgeving worden zes vormen van kindermishandeling omschreven:
1. lichamelijk geweld;
2. lichamelijke verwaarlozing;
3. geestelijke mishandeling;
4. geestelijke verwaarlozing;
5. seksueel misbruik;
6. leven met huiselijk geweld.
Het Advies- en meldpunt Veilig Thuis kan door leerlingen en docenten, bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling, worden geraadpleegd; dit mag anoniem. Veilig Thuis is 24/7 telefonisch bereikbaar onder nummer 0800-2000 of via contact@veiligthuiszl.nl. Zie tevens: www.vooreenveiligthuis.nl
De meldcode HGKM is tevens te vinden op de website van de school onder www.groenewald.nl > Informatie (onderaan de thuispagina) > ABC: praktische info > Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl