Counselors

ZORGTEAM: SCHOOL EN HULPVERLENING WERKEN SAMEN OM JOUW PROBLEEM OP TE LOSSEN

In het Zorgteam van Groenewald werken professionals van school en hulpverlening nauw met elkaar samen om problemen van kinderen en jongeren op te lossen. Daarbij leveren ze advies om de aanpak op school en thuis goed op elkaar af te stemmen. Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld gedrags-, ontwikkelings- of leerproblemen. Door op tijd die problemen te signaleren en op te lossen, kan ons Zorgteam ervoor zorgen dat een leerling zo snel mogelijk weer goed meedraait op school. Ook ouders worden zo veel mogelijk bij de hulpverlening betrokken.

Dyslexie

Als je een dyslexieverklaring hebt, wordt daar bij toetsen en in de les rekening mee gehouden. Leerlingen met dyslexie ontvangen een dyslexiepasje, hetgeen betekent dat ze recht hebben op tijdverlenging tijdens toetsen. De vakdocenten worden hierover geïnformeerd. Ook voor leerlingen met dyscalculie (met geldige verklaring) gelden bovenstaande afspraken. Voor meer informatie over ons dyslexiebeleid verwijzen we naar de schoolgids.

Coördinatoren Ondersteunende Faciliteiten:
Mevrouw L. de Lange

Mevrouw L. Leenders

Faalangst

Het afnemen van de SAQI (School Attitude Questionnaire Internet) in de brugklas kan mogelijke signalen van faalangst als uitkomst hebben. Na overleg met ouders zal er een vervolgtest worden afgenomen; de SSAT (Situatie Specifieke Angst Test. Deze test heel specifiek op faalangst. De uitkomsten van deze test kunnen aanleiding zijn voor deelname aan een faalangst reductie training (FRT). Ook deze deelname vindt plaats in overleg met ouders.

Zorggroep

De zorggroep ondersteunt leerlingen op het gebied van dyslexie, testen, indicering, verwijzing, rouwverwerking en leerlingen die speciale zorg nodig hebben bij aandoeningen als ADHD, autisme, etc.
• Leerlingen en ouders kunnen een beroep doen op de zorggroep als er sprake is van speciale moeilijke situaties van persoonlijke aard.
• Na overleg met onder andere de mentor, bepaalt de laagcoördinator adequate hulpverlening door een van de leden van de zorggroep.
• De leden van de zorggroep zijn:
De heer M. Merkies, zorgcoördinator
Mevrouw S. Fijten
Mevrouw M. Cretskens
Mevrouw A. Delleman
De heer R. Gröters
Mevrouw K. Theunissen
Mevrouw M. Schelberg
Mevrouw L. Trines
Mevrouw E. van Gerwen
Mevrouw R. Repkes

Coachvoorziening

Groenewald beschikt over een coachvoorziening. Binnen de coachvoorziening vindt ondersteuning plaats van leerlingen, zowel individueel als in groepsverband, die tijdelijk (deels) niet aan het onderwijsproces kunnen deelnemen of die extra ondersteuning nodig hebben om op een adequate wijze hieraan deel te kunnen nemen.
Ondersteuningsvormen die aangeboden worden: hulp bij planning en organisatie(structuur), gedragsregulatie en -verandering, faalangsttraining, sociale
vaardigheidstraining, leren ‘leren’, prikkelarme pauzeplek (met name voor ASS- leerlingen), motivatietraining.
In alle gevallen geldt dat de ondersteuning vanuit de coachvoorziening pas wordt ingezet wanneer deze ondersteuning de normale mentorbegeleiding overstijgt.
Aanmelding verloopt via mentor, teamleider en zorgcoördinator. Daarnaast geldt dat er zowel individueel als in groepsverband maatwerk geboden zal worden.
De coachvoorziening doet tevens dienst als vraagbaak voor docenten met betrekking tot het bieden van extra ondersteuning van leerlingen op pedagogisch en didactisch vlak.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl