Verlof aanvragen

Groenewald volgt de vakantieregeling zoals vastgesteld door de scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs in de Westelijke Mijnstreek. De regelingen voor PO en VO kunnen op details van elkaar afwijken. De vakanties en vrije dagen per schooljaar zijn: herfstvakantie, kerstvakantie, carnavalsvakantie, paasmaandag, meivakantie, hemelvaart, pinkstermaandag, zomervakantie.
Voor vakanties en vrije dagen raadpleeg de Jaarkalender Groenewald of raadpleeg de website van de Rijksoverheid.

(mocht de link van de jaarkalender niet werken, dan kunt u het beste de browsegeschiedenis wissen of klik op de link onder de kolom Informatie helemaal onderaan de pagina)

 

 

De ouders wordt dringend verzocht bij het plannen van hun vakantie met de vakantieregeling rekening te houden. Vakantieverlof op andere tijden bijv. voor de wintersport wordt niet alleen door de inspectie verboden, maar extra verlof, buiten de normale vakanties om, verstoort ook het ritme van onze lesprogramma’s zeer. Extra verlof wordt dus niet verleend.

Van de afwezigheid, anders dan ten gevolge van ziekte, doktersbezoek e.d., buiten de reguliere vakantiedagen moet bovendien melding worden gemaakt bij de afdeling leerplicht van de gemeente, die in voorkomende gevallen maatregelen kan nemen.

Alle verlof dient onder opgave van reden tijdig bij de schoolleiding te worden aangevraagd, door middel van een te downloaden formulier van de website. In de regel vormt afwezigheid geen reden om vrijgesteld te worden van het afleggen van toetsen en/of proefwerken. (Wij verzoeken ouders om slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verlof te vragen en bij het maken van afspraken rekening te houden met de lestijden en schooldagen). Bij proefwerken wordt nooit verlof gegeven! De school gunt U een onbezorgde vakantie; ga bij de planning uit van de vakantieperiodes.

Extra vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien het, vanwege de specifieke aard van het beroep van een der ouders, slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. U dient bij een verzoek een werkgeversverklaring te overleggen (uit de leerplichtverordening). Het verlof mag niet vallen in de eerste twee lesweken aan het begin van het jaar; het kan slechts één keer worden verleend; het mag niet meer bedragen dan tien achtereenvolgende dagen per jaar; een aanvraag dient minimaal 8 weken tevoren te worden ingediend bij de directie. Zie tevens de website van Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek: www.springplankvoorjetoekomst.nl. Gelieve de formulieren van deze website niet te gebruiken voor het aanvragen van verlof, maar hiervoor de standaardformulieren van school te gebruiken.

Aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties en vrijstelling van schoolbezoek wegens andere gewichtige omstandigheden dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie.

Voor het invullen van de formulieren opent u het bestand en klikt rechts op “invullen en ondertekenen”.

 

Formulier vrijstelling schoolbezoek verlof buiten schoolvakanties

Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden

De aanvraag wordt beoordeeld door de directie. Deze beslist of het verlof/de vrijstelling al dan niet wordt verleend. De ouders/verzorgers worden via de beschikking op het aanvraagformulier geïnformeerd over het genomen besluit.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl