Pesten: anti-pestprotocol Groenewald

Uitgangspunten

Pesten komt voor in alle lagen van de maatschappij; dus ook op school. Als school streven wij naar een prettig en veilig leefklimaat voor onze leerlingen. Een klimaat waarin onze leerlingen optimaal kunnen presteren en zich kunnen ontwikkelen. Wanneer een van deze voorwaarden in het gedrang komt, zullen wij als school (samen met de ouders) actie ondernemen. Dit anti-pestprotocol fungeert zowel als handvat om te reageren op verschillende pestsituaties als om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen.

Preventieve maatregelen

Om pesten te voorkomen, worden leerlingen met lessen/projecten bewust gemaakt van het pestprobleem.

De vijfsporenaanpak

Indien er toch sprake is van pesterijen dan worden deze door de school direct aangepakt op vijf sporen:

 1. Hulp voor de gepeste.
 2. Correctie en hulp voor de pester en de meelopers.
 3. Aandacht voor de sfeer in de groep waar gepest wordt; mobiliseren zwijgende middengroep tussen pester en gepeste.
 4. De ouders van de gepeste, de pesters en meelopers betrekken bij de aanpak en ondersteunen.
 5. Ondersteuning voor personeel om adequaat pesten aan te pakken.

Toelichting.
 1. Gesprek met de betrokken leerlingen onder leiding van groepsleerkracht/mentor, met name met de pester(s) en slachtoffer(s). Het gesprek met de pester(s) heeft een waarschuwende functie. De afspraken over de gewenste gedragsverbetering binnen de gestelde termijn worden schriftelijk vastgelegd (dossier). Ouders van beide partijen worden geïnformeerd. De politie wordt geïnformeerd als er sprake is van strafbare feiten.
 2. De naleving van de gemaakte afspraken wordt gecontroleerd en bijgehouden door de groepsleerkracht/mentor binnen een termijn van vier weken, pestincidenten worden vastgelegd (dossier).
 3. Als het pestgedrag niet stopt, volgt een tweede gesprek met de pester(s) en de ouders onder leiding van de schoolleiding. Pesters krijgen opnieuw vier weken de tijd om hun gedrag aan te passen. Tevens kan begeleiding ingezet worden om tot gedragsverandering te komen. Daarnaast worden er strafmaatregelen genomen tegen de pester(s) (dossier). De naleving van de gemaakte afspraken wordt gecontroleerd en bijgehouden door de groepsleerkracht/mentor binnen een termijn van vier weken, pestincidenten worden vastgelegd (dossier).
 4. Als het pestgedrag na bovenstaande maatregelen niet stopt, wordt een tijdelijke schorsing aan de pester(s) opgelegd door de schoolleiding. Tevens kan hulpverlening ingezet worden om wel tot gedragsverandering te komen (dossier).
 5. Indien het pestgedrag aanhoudt na bovenstaande maatregelen, kan school overgaan tot een definitieve verwijdering van de pester(s). Hierbij volgt de schoolleiding het ‘Protocol schorsing en verwijdering’ (zie hoofdstuk 8).

 

Inhoud anti-pestprotocol

Pesten: wat is pesten, wat is het niet?

Kinderen moeten zich veilig kunnen voelen, zodat ze in staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Jongeren kunnen pas leren in een omgeving waar goed met elkaar wordt omgegaan, waar ze leren elkaar te respecteren. We weten heel goed wat pesten is. Het gaat om een vorm van agressief gedrag waarbij een betrekkelijk machteloze persoon wordt aangevallen, vernederd of buitengesloten door één of meerdere individuen.

 • Pesten heeft drie kenmerken: het is intentioneel, vindt herhaaldelijk en over een langere periode plaats en er is een machtsverschil tussen dader en slachtoffer.
 • Pesten vindt plaats in groepen, er is niet altijd een duidelijk onderscheid te maken tussen pester en de gepeste en deze rollen kunnen ook omdraaien.
 • Pesten vindt online en offline plaats.
Begripsbepaling: pesten of plagen?
PlagenPesten
OnschuldigDoelgericht/bewust
SpeelsKwetsen/krenken
Aan elkaar gewaagdMachtsverschil
Over en weer(Groep) tegen één
Af en toeSteeds opnieuw/met grote impact
KortHerhaald over een lange periode

 

Welke rollen onderscheiden we bij pesten?

Binnen pestgedrag zijn er een aantal rollen te onderscheiden.

 • Het pestslachtoffer.
 • De pester.
 • De meelopers/aanmoedigers/assistenten.
 • De zwijgende omstanders/buitenstaanders of wegkijkers.
 • De verdedigers/helpers.

 

Klachten

Voor het geval de aanpak van de school niet leidt tot tevredenheid, beschikt de school over een klachtenprocedure, een vertrouwenspersoon en een onafhankelijke klachtencommissie, waar ouders/leerlingen hun klacht kunnen indienen.

Aangiftebeleid

In geval van strafbare feiten gepleegd door leerlingen van 12 jaar en ouder doet de school aangifte bij de politie.

 

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl