Schoolkosten

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs 2009’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl door te zoeken op ‘Gedragscode Schoolkosten’ en vervolgens onder het kopje “Filter” de categorie “Download” aan te vinken.

In deze code worden twee soorten schoolkosten onderscheiden:

Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de ʹvrijwillige ouderbijdrageʹ genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, mag uw zoon of dochter deelnemen aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

Buitenschoolse activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen. We organiseren deze activiteiten natuurlijk omdat het leuk is, maar ze hebben daarnaast ook een ander doel: het buitenschools leren vormt een wezenlijk onderdeel in de opleiding en vorming van leerlingen. Zowel om kennis buiten de schoolmuren op te doen, als het leren omgaan met elkaar, samenwerken en de sociaal-emotionele vorming.

Met de oudergeleding van de MR is afgesproken dat per jaar wordt bepaald welke activiteiten, in welke leerjaren doorgaan en wat de activiteiten mogen kosten. Voor deze activiteiten mogen wij een bijdrage vragen. Hierbij wordt benadrukt dat we de geplande activiteiten alleen kunnen blijven organiseren als voldoende ouders/verzorgers bereid zijn om mee te betalen. Ouders/verzorgers voor wie de kosten een financieel probleem vormen, kunnen dit aangeven (niet verplicht). We zullen dan samen met hen zoeken naar een oplossing.

Noodzakelijke schoolkosten voor persoonsgebonden materialen

Sommige lesmaterialen zijn voor rekening van de school. Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, zal op het moment van inschrijving op de school een gebruikersovereenkomst/schaderegeling met hun ouders worden gesloten. Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij dhr. F. Janssen. De school verstrekt niet zonder meer extra boekenpakketten. De kosten van een extra boekenpakket dienen in beginsel door de ouders/verzorgers zelf te worden gedragen.

Er zijn echter ook lesmaterialen die voor rekening van de ouders komen. Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat. Voor deze lesmaterialen, zoals een atlas of sportkleding, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht zulke leermiddelen beschikbaar te stellen en kan aan ouders vragen om deze zelf te kopen. In het overzicht hieronder ziet u om welke leermiddelen het bijvoorbeeld gaat.

 

Door de overheid bekostigde lesmaterialenNiet door de overheid bekostigde lesmaterialen (persoonsgebonden materiaal), enkele voorbeelden

–  leerboeken

–  werkboeken

–  projectboeken en tabellenboeken

–  examentrainingen en examenbundels

–  eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s

–  licentiekosten van digitaal leermateriaal

–  atlas*

–  woordenboeken

–  agenda

–  rekenmachine

–  sportkleding

–  tweede boekenpakket

–  schrift en multomap

–  pennen en ander schrijfmateriaal

–  tekendoos

 

In de linker kolom van de tabel staan voorbeelden van leermiddelen die de school in elk geval beschikbaar moet stellen, omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangt. In de rechterkolom staan voorbeelden van zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school aanschaffen. Soms worden zulke leermiddelen door de school centraal ingekocht en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden. Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken; het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen.

We informeren u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf moet aanschaffen of via de school kunt bestellen.

Meer informatie over de hoogte en de opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage en de noodzakelijke schoolkosten vindt u in de brief die u bij de start van het schooljaar krijgt toegezonden en op de website van de school

De Minister van Primair en Voortgezet Onderwijs gaat, op verzoek van de Tweede Kamer, kijken of hij een bovengrens kan stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage. Als dit leidt tot een wetswijziging zal de tekst over de vrijwillige ouderbijdrage in de schoolgids hieraan worden aangepast.

 

*De Grote Bosatlas

De schoolleiding adviseert in elk geval de eigen aanschaf van:

de 55e editie van De Grote Bosatlas voor leerlingen van havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 met aardrijkskunde in het pakket (ISBN 978-90-01-12035-1).

Dit is geen verplichting, maar een advies.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl