Toelatingsregeling leerlingen theoretische leerweg 4 naar havo-4

Het havo is niet voor elke vmbo-tl-leerling een passende vervolgopleiding. Het vmbo-diploma biedt niet voldoende garantie voor het succes van een vmbo-leerling in het havo. Er is een wezenlijk verschil tussen vmbo-tl en havo. Met name in de manier waarop de lesstof wordt aangeboden en moet worden toegepast. Tevens wordt op het havo een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid en de planningsvaardigheden van leerlingen. Dit, gekoppeld aan de herschikking van de Tweede Fase en de verzwaring van de slaag/zakregeling, heeft geleid tot het formuleren van de toelatingsregeling voor tl-leerlingen naar havo-4. Het uitgangspunt in deze regeling is dat de leerling een gerede kans heeft om uiteindelijk een havo-diploma te behalen. Nader invulling van de regeling vindt u hier.

Overstap van vmbo-t4 naar havo-4

Om toegelaten te kunnen worden tot havo-4 neemt de toelatingscommissie in de besluitvorming onderstaande punten als uitgangspunt.

  • Het gemiddelde van alle eindexamencijfers samen is ten minste een 6,8. Met het gemiddelde eindexamencijfer wordt bedoeld het gemiddelde van het centraal examen en het schoolexamen, waarbij er gerekend wordt met niet-afgeronde cijfers.
  • Het gegeven advies van de lesgevende docenten wordt betrokken bij het besluit tot toelating. De leerling heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 als eindcijfer behaald.
  • Het gekozen profiel en vakkenpakket voor havo-4 dient aan te sluiten bij het gevolgde profiel en vakkenpakket van vmbo-t4.
Toelatingscommissie

De uiteindelijke beslissing of een leerling al dan niet wordt toegelaten, ligt bij de toelatingscommissie. Deze bestaat uit de mentor van de leerling, de teamleiders van het vmbo en het havo en de schooldecanen voor het vmbo en het havo. Met de kandidaat volgt, waar nodig, een gesprek met de decaan en de teamleider voor het havo.

Keuzeproces vmbo-t4
  • De leerling heeft minimaal eenmaal per jaar een loopbaangesprek met de schooldecaan.
  • Begin januari van elk schooljaar geven de docenten een advies af over een eventuele keuze voor havo. Dit advies wordt tijdens de ouderavond door de mentor besproken met de ouders.
  • In maart van het betreffende schooljaar geeft de vakdocent een voorlopig schriftelijk advies af over de mogelijke havo-keuze van de leerling.
  • Na de laatste lesdag van de leerling geeft de vakdocent een definitief advies over een eventuele havo-keuze van de leerling.
  • De toelatingscommissie neemt na de uitslag van het tweede tijdvak de beslissing over de gevraagde toelating tot havo-4.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl