Zoekresultaten voor:

ZorgAdviesTeam (ZAT)

Het ZorgAdviesTeam bestaat uit vertegenwoordigers van de school, Bureau Jeugdzorg, het regionaal expertisecentrum, de politie, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar. Als we ons zorgen maken om een leerling, kan de school het ZorgAdviesTeam inschakelen. Hiervoor vragen we toestemming aan de ouders van de betreffende leerling.

Verzuim en aanwezigheidsplicht

De leerling is verplicht alle lessen te volgen die op het rooster voorkomen, tenzij hij/zij om een geldige reden verhinderd is deze te volgen. Alle verzuim wordt dagelijks geregistreerd en gecontroleerd. Is de reden van het verzuim niet bekend, dan wordt zo snel mogelijk telefonisch contact gezocht met de ouders en wel door de laagcoördinator … Lees verder

Verzekeringen

LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Voor u zijn van belang de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die participeren bij evenementen etc. Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat schade of letsel in de meeste gevallen eerst … Lees verder

Veiligheid

De school kent een veiligheidsplan voor calamiteiten. De leerling ontvangt hieromtrent instructies. Over de veiligheid van de werkomstandigheden waarin de leerling op school verkeert, zijn door de overheid duidelijke voorschriften opgesteld. Zowel docenten als leerlingen zijn gehouden deze voorschriften in acht te nemen. In het onverhoopte geval van een calamiteit is er een ontruimingsplan. In … Lees verder

Trainingen en leerlingbegeleiding

De leerlingen krijgen verschillende trainingen en begeleiding aangeboden. De mentor van de leerling speelt een belangrijke rol bij de aanmelding voor een dergelijke training of begeleiding. Keuzelessen Keuzelessen worden gegeven in de leerjaren waarin de leerling een studierichting moet kiezen of een vakkenpakket moet samenstellen. De leerling is verplicht deze te volgen. Ze worden gegeven … Lees verder

Afspraken omtrent toetsing

Toetsregeling De leerling heeft recht per trimester zo vaak getoetst te worden dat zijn/haar vorderingen daaruit redelijkerwijs zijn op te maken. Als regel moet het aantal toetsen van een vak per trimester gelijk zijn aan het aantal lessen per week. In een kort trimester kan dat één toets minder zijn. Het gaat hier om A- … Lees verder

Toelatingsregeling leerlingen theoretische leerweg 4 naar havo-4

Het havo is niet voor elke vmbo-tl-leerling een passende vervolgopleiding. Het vmbo-diploma biedt niet voldoende garantie voor het succes van een vmbo-leerling in het havo. Er is een wezenlijk verschil tussen vmbo-tl en havo. Met name in de manier waarop de lesstof wordt aangeboden en moet worden toegepast. Tevens wordt op het havo een groot beroep … Lees verder

Testen

Leerlingen in de onderbouw maken reken- en taaltesten. Groenewald maakt gebruik van de testen die CITO aanbiedt. Op deze wijze kunnen docent de vorderingen van de leerlingen volgen.

Burgerschapsvorming en sociale activiteit

Scholen zijn sinds 2006 wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. Centraal hierbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een onderdeel van die samenleving te willen zijn en er een positieve bijdrage aan te leveren. Kortom: ʹhet leren functioneren in een democratische samenlevingʹ is een gemeenschappelijke opdracht voor alle … Lees verder

Schorsing en verwijdering

De Centrale Directie kan overgaan tot schorsing (tijdelijke verwijdering) van een leerling en in een enkel geval zelfs een leerling definitief van school verwijderen wanneer hij zich in ernstige mate schuldig maakt aan wangedrag. Bij diefstal, vandalisme en andere criminele activiteiten volgt onmiddellijk een definitieve verwijdering. Een schorsing en verwijdering worden schriftelijk bevestigd. Tegen een … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl