Brugklassen

Welkom ouder(s)/verzorger(s)

Wij zijn blij dat u voor Groenewald gekozen heeft en doen ons best om samen met u het beste uit uw kind te halen.
Om u snel wegwijs te maken op onze school hebben we geprobeerd de meest belangrijke zaken voor u op een rij te zetten op deze pagina.
Zijn er echter nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de mentor van uw kind. De mentor zal uw vragen graag beantwoorden.

De brugklasmentoren zijn het makkelijkst te benaderen via de mail. Hieronder een opsomming van de e-mailadressen. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat het even kan duren voordat uw mail beantwoord wordt: de mentor geeft overdag immers ook les aan andere leerlingen.

Klasmentore-mailadres
KB01de heer K. Bomansk.bomans@stichtinglvo.nl
KB02mevrouw C. Wolfsc.wolfs@stichtinglvo.nl
TK03de heer P. Bexp.bex@stichtinglvo.nl
TK04mevrouw M. Peltm.pelt@stichtinglvo.nl
TK05mevrouw T. Salentijnt.salentijn@stichtinglvo.nl
TK06de heer J. Kuipersj.kuipers@stichtinglvo.nl
HT07mevrouw B. Schepersb.schepers@stichtinglvo.nl
HT08mevrouw M. Geertsm.geerts@stichtinglvo.nl
HT09mevrouw L. Extral.extra@stichtinglvo.nl
AH10mevrouw L. de Langel.delange@stichtinglvo.nl
AH11de heer M. Stevensm.stevens@stichtinglvo.nl
AH12mevrouw N. Polhupessyn.polhupessy@stichtinglvo.nl
GA13mevrouw M. Pommém.pomme@stichtinglvo.nl
GA14de heer M. Vaessenmilan.vaessen@stichtinglvo.nl

Neem in dringende gevallen telefonisch contact op met school via telefoonnummer 046-4332820.

Namens alle brugklasmentoren wens ik u en uw zoon/dochter een prettig eerste jaar op Groenewald.

I. (Ivo) Wintraecken, teamleider brugklassen

Kennismaking/communicatie

De mentor is uw rechtstreekse en eerste aanspreekpunt op school. U bereikt de mentor het best via e-mail. Wacht u bij problemen niet met het opnemen van contact tot er een ouderavond is. Dit geldt ook in het geval u wilt spreken met een vakdocent. Ook deze kunt u het best benaderen per mail voor vakinhoudelijke zaken.

Daarnaast vinden er drie keer per jaar gesprekken plaats waarbij de leerling, ouders en mentor aanwezig zijn. De leerling bereidt dit gesprek voor a.d.h.v. gestelde doelen. Dit wordt in de mentorles voorbereid. Het gesprek gaat over deze doelen, keuzebegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
U ontvangt van de mentor dan een uitnodiging om een afspraak te plannen. De mentor laat u vervolgens weten in welke lokaal het gesprek plaats vindt.

WeekGesprekDoelVoorbeeld
38startgesprekdoelen stellenwaar gaan we aan werken dit schooljaar?
4voortgangsgesprekbijstellen doelen/terugkoppeling SAQIhoe gaat het tot nu toe?
21eindevaluatieevaluatie schooljaarzijn de gestelde doelen bereikt?

Omdat de parkeerplaats bij school te klein is en de straat erg smal is, wijzen wij u op de parkeermogelijkheden op de parkeerplaats bij de sporthal, bij het kerkhof en die bij het sportterrein van “de Ster”.

Verder informeren we u door middel van drie rapporten, te weten het kerstrapport, het paasrapport en het overgangsrapport.

Via de Somtoday (de inloggegevens voor het ouderportaal ontvangt u op het e-mailadres dat bij ons bekend is) kunt u cijfers, het rooster, de absentie en geplande toetsen raadplegen.

(Belangrijke) brieven communiceren we zoveel mogelijk via e-mail. Verandert u uw e-mailadres? Geef dit dan door aan de mentor van uw zoon/dochter.

Tevens communiceren we ook (over soms wat minder belangrijkere zaken) op social media:

www.facebook.com/groenewaldstein

www.instagram.com/groenwaldstein

Doel van de brugklas

Aan het eind van dit jaar krijgt een leerling van ons advies over het meest geschikte schooltype (gymnasium, atheneum, of havo, vmbo-t, kader of basisberoepsgerichte leerweg). Dit advies komt meestal overeen met het advies van de basisscholen.

De overgangsnormen  staan vermeld in de digitale schoolgids die te vinden is op de website van school (www.groenewald). Ook zijn ze hier te vinden.

Privacy

Stichting LVO en Groenewald gaan zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens en het beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG/GDPR).
Gedurende het huidige schooljaar wordt tijdens diverse schoolevenementen regelmatig beeldmateriaal gemaakt: foto’s en/of film. Deze beelden kunnen worden gepubliceerd op bijvoorbeeld de website van de school, in de schoolnieuwsbrief, de schoolkrant, het jaarboek en de schoolgids. Denk ook aan de sociale media van school zoals Facebook, Instagram, blogs, YouTube, WhatsApp, etc.

Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal hebben we uw toestemming nodig. Wij willen u vragen dit aan te geven bij de instelling van SOMtoday (dit kan alleen via de website).

Groenewald en Stichting LVO verstrekken geen persoonsgegevens en beeldmateriaal aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders of de leerling als hij/zij 16 jaar of ouder is.

Groenewald en Stichting LVO zijn niet aansprakelijk voor misbruik van onrechtmatig verkregen beeldmateriaal en persoonsgegevens door derden.

Richtlijnen sociale media

Leerlingen dienen zorgvuldig om te gaan met het delen van gegevens en beeldmateriaal van andere leerlingen via sociale media of andere communicatiekanalen. Ook zij dienen zich bewust te zijn dat zij zonder toestemming van de betrokkene, geen persoonsgegevens en beeldmateriaal van andere personen (de andere leerlingen, medewerkers of docenten) mogen delen of openbaar maken. Op alle scholen van LVO geldt het Protocol Sociale Media. Dit protocol treft u hier aan.

Organisatie

Op dit moment heeft onze school 14 brugklassen: 2 kader/basis, 3 theoretisch/kader, 4 havo/theoretisch, 3 atheneum/havo en 2 gymnasium/atheneum: in totaal 280 leerlingen.
Leerlingen zijn ingedeeld op grond van de adviezen van de basisscholen. De school bestaat uit iets minder dan 1500 leerlingen.

Toetsing en rapportage

De leerlingen in de brugklassen worden zeer regelmatig getoetst door de eigen leerkrachten. Daarnaast zijn er ook gezamenlijke toetsen: voor Kerstmis, Pasen en voor de zomervakantie. Er wordt onderscheid (in weging) gemaakt tussen A-, B- en C-werken. Wanneer de leerling precies een rapport ontvangt, kunt u terugvinden in de schoolgids bij het jaaroverzicht.

SOMtoday

U ontvangt binnenkort (of heeft wellicht al ontvangen) een mail van Somtoday op de bij ons bekende e-mailadressen. In deze mail staan de inloggegevens voor ouder(s)/verzorger(s).. Met behulp van de bijbehorende ouderapp of via de browser op de computer kan men thuis cijfers, absentie en digitale agenda inkijken. Op deze manier blijven ouders nog beter op de hoogte over de vorderingen die hun kind maakt.
Daarnaast biedt de ouderportal van Som ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid hun kind digitaal af te melden bij ziekte en medische begeleiding. Geeft u duidelijk aan welke dag(en) het lesu(u)r(en) het betreft. Nadat u de melding heeft gedaan, ontvangt u per e-mail een bevestiging van de afmelding. Meer informatie vindt u hier.
Leerlingen ontvangen in de introductieweek hun inloggegevens voor de leerlingportal.
Lesuitval soms pas vanaf 8 uur ’s morgens bekend is. Geplande lesuitval wordt vanaf 16.00 uur op de dag voorafgaand in Zermelo (roosterapp) gezet. Qua roosterzaken is Zermeloleidend, maar op termijn is het de bedoeling dat het rooster in Somtoday leidend is. Ouders ontvangen geen aparte inloggegevens voor Zermelo.

Begeleiding in de brugklas

In de brugklassen kennen we verschillende soorten begeleiding:

*Studielessen
In de brugklassen worden studielessen gegeven. Deze zijn bedoeld om de leerling vertrouwd te maken met een goede studie-aanpak (Plenda) en de noodzakelijke studievaardigheden te ontwikkelen. Wij maken hiervoor gebruik van de website www.vaardigheden-groenewald.nl. De studielessen worden gegeven door de mentor en vinden het hele schooljaar iedere week gedurende een ingeplande mentorles plaats.

*Plenda
Leren=plannen. Zowel in de brugklassen als de tweede klassen werken wij met de Plenda om de leerlingen beter te leren plannen. Gebruik van deze Plenda is verplicht. De leerling ontvangt deze Plenda kosteloos via school. De Plenda is leidend als het gaat om huiswerk. De leerling noteert het huiswerk zelf in de Plenda. Huiswerk wordt dus niet door de docenten in SOMtoday gezet. Indien een leerling een toets krijgt, vindt u dit wel terug in de digitale agenda van SOMtoday.

Ook leerlingen die nu goede resultaten halen of vinden dat ze goed kunnen plannen, blijken vaak in de bovenbouw vast te lopen en het eerste wat ze dan zeggen is dat ze nooit goed hebben leren plannen.  Meer informatie over de Plenda vindt u hier

*SAQI (School Attitude Questionnaire Internet)
Omstreeks de herfstvakantie vullen alle brugklasleerlingen via de computer een vragenlijst in. Deze geeft een goed inzicht in de motivatie en de studiehouding van de leerling, maar ook van zijn sociaal en emotioneel welbevinden. Voor de mentor is het een waardevol hulpmiddel bij de persoonlijke begeleiding van de leerling. Belangrijke zaken worden met u besproken. Meer informatie over de SAQI (digitale School VragenLijst) vindt u hier.
*Faalangstreductietraining
De resultaten van de SAQI vormen ook een van de uitgangspunten bij het opsporen van faalangst bij de leerling. Een wisselend aantal brugklassers blijkt daar last van te hebben in een zodanige mate, dat een faalangstreductietraining wenselijk is. Met de betreffende ouder(s)/verzorgers en leerlingen wordt te zijner tijd contact opgenomen.
*Dyslexie/dyscalculie
Soms is dyslexie reeds geconstateerd op de basisschool. Met deze leerlingen en diegenen bij wie alsnog enige vorm van dyslexie wordt vastgesteld, zal in overleg een op de leerling toegesneden plan van aanpak worden opgesteld (zie Hulpmiddelenbeleid in de schoolgids). Veelal wordt hiervoor de hulp ingeroepen van externe deskundigen.
NB: de ouders van kinderen met een dyslexie-/dyscalculieverklaring ontvangen een uitnodiging voor een aparte informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatie bijeenkomst, verzorgd door onze contactpersonen ondersteunende faciliteiten (COF) mevrouw De Lange en mevrouw Leenders, ontvangt u allerlei belangrijke informatie over de faciliteiten die we aanbieden en kunt u terecht met al uw vragen. Zij zijn bereikbaar via cof@groenewald.nl
Voor het downloaden van de Claroreadsoftware kunt u terecht op www.woordhelder.nl/claroread

Te laat-komen

Indien een leerling ’s morgens te laat in de les verschijnt (om welke reden dan ook), haalt hij bij de Frontoffice een te laat-briefje. Met dit briefje krijgt de leerling toegang tot de les.
Indien de leerling een geldige reden heeft om te laat in de les te komen (bv. na een bezoek aan huisarts), meldt de leerling zich dezelfde dag nog bij zijn teamleider. In overleg met de teamleider wordt bekeken of het inderdaad een geldige reden is. Indien een leerling zich niet bij de teamleider meldt of indien hij geen geldige reden heeft geldt in principe dat hij zich de eerstvolgende schooldag om 8.00u op school meldt. Bij herhaald te laat komen gaat er een bericht naar de ouder(s)/verzorger(s). Ook wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Bij veelvuldige afwezigheid door ziekte wordt de schoolarts ingeschakeld.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Afwezigheid/ziekte/verlof

Als uw kind door ziekte of door andere omstandigheden niet naar school kan komen, meld dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch aan school (Frontoffice), telefoonnummer 046-4332820.. Houdt u er rekening mee dat het telefonisch erg druk kan zijn tussen 8.00-9.00 uur. Krijgt u niemand aan de lijn, probeer het dan een half uurtje later nogmaals.

Heeft uw kind langer dan een halve dag verlof nodig (om welke reden dan ook), dan vult u een verlofaanvraag in. Dit formulier treft u hier aan. Deze aanvraag wordt ingeleverd bij DLC, minimaal een week voor de dag waarop het verlof nodig is. Houd er rekening mee dat een verlofaanvraag ook afgewezen kan worden.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Mobiele telefoons/social media/pesten

Klassenapps kunnen handig zijn, maar blijken in de praktijk niet gebruikt te worden voor hetgeen ze eigenlijk bedoeld zijn. School controleert de inhoud van deze appgroepen niet. Wij vinden dit een verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen mogen momenteel hun telefoon alleen gebruiken in de gang, overblijfruimtes en op de pauzeplekken. Bellen is alleen toegestaan buiten het gebouw. Tijdens de lessen staat de telefoon uit (tenzij de docent anders bepaalt). Dit om verstoring van de les te voorkomen. We verzoeken ouders gedurende een schooldag zo weinig mogelijk met hun kind te appen, zeker tijdens lestijden. Ook vragen we ouders regelmatig het social media-gedrag van hun kind ter sprake te brengen en desnoods te controleren/begeleiden. Verantwoordelijkheid ligt altijd bij de ouders. Pestgedrag vindt tegenwoordig voornamelijk online plaats (en buiten schooltijd).

Als ouder/verzorger merkt u vaak het eerst thuis dat uw kind wellicht mikpunt is van pesterijen. Neem bij (vermoeden van) pesten (ook als het andere leerlingen betreft) altijd contact op met school. Samen zoeken wij naar een oplossing voor het probleem en gaan wij in gesprek met betrokken leerlingen.

Do’s en don’ts op social media

DO’S

-Iedereen respecteert elkaar en elkaars privacy. Zowel online als offline.
-We maken alleen maar gebruik van de smartphone/sociale media wanneer de docent hier toestemming voor heeft gegeven tijdens de les of andere onderwijsactiviteiten.
-We vragen de ander ALTIJD om toestemming om foto’s en/of video’s te maken en/of te publiceren op het internet.
-Op het moment dat je een negatief bericht over de school, een medeleerling of over een docent kwijt wil, doe je dit bij je mentor, een teamleider of bij een vertrouwenspersoon binnen de school.
-Wij blijven onszelf, zowel online als offline en doen ons dus niet voor als iemand anders.
-Wij zijn ons er van bewust dat de informatie en foto’s die je deelt via sociale media nog voor onbepaalde tijd openbaar is. Ook nadat je de informatie of de foto hebt verwijderd.

DON’TS

-Ons taalgebruik is niet asociaal. Vloeken, pesten, roddelen, schelden, beledigen en bedreigen is verboden.
-Zonder toestemming maken wij geen gebruik van de smartphone/sociale media tijdens de les of andere onderwijsactiviteiten.
-Zonder toestemming van de ander maak je geen foto’s en video’s en publiceer je dit ook niet op het internet. Ook in het gebouw, tijdens de lessen en bij een onderwijsactiviteit is dit verboden. Tenzij het een opdracht is van een van de docenten en de ander hier ook toestemming voor geeft.
-We plaatsen geen negatieve berichten over een medeleerling, de school of een docent.
-We doen ons niet anders voor, zowel online als offline.
-Wij plaatsen geen berichten of foto’s die een ander kan kwetsen (pornografisch, racistisch, discriminerend of beledigend).Wanneer anderen dit wel plaatsen reageren wij hier ook niet op.

Gemist gesprek

Als iemand van school (docent, mentor, teamleider, coördinator, coach) naar huis belt en de voicemail niet inspreekt, bellen ouders de school soms terug met de opmerking ‘jullie hadden gebeld, was is er aan de hand?’. Uiteraard weet men op de administratie niet altijd wie dat geweest is. In dringende gevallen wordt er verschillende malen door school gebeld en is de teamleider altijd op de hoogte van wat er aan de hand is. Het nummer waarmee door school gebeld wordt, is 046-4332820.

Afspraak op school

Sommige situaties vragen erom met elkaar op school een gesprek te voeren. Dit is vanwege maatregelen rondom corona alleen mogelijk na het maken van een afspraak. Wij willen ouders dan ook vragen om samen met de mentor/docent/teamleider een afspraak hiervoor te maken (per mail/telefonisch). Wij verzoeken u dus met klem niet zonder afspraak naar school te komen.

Voor vragen aan vakdocenten wordt de ouders verzocht zelf de vakdocent te benaderen voor het maken van een afspraak. Dit kan het hele schooljaar door, hiervoor zijn geen aparte ouderavonden.

Afwijkend lesrooster

Het komt soms voor dat we door omstandigheden afwijken van de ‘normale’ lestijden. We spreken dan van een minirooster. Hieronder treft u de verschillende miniroosters aan:

normaalminirooster
1e uur08.30 – 09.201e uur08.30 – 09.10
2e uur09.20 – 10.102e uur09.10 – 09.50
3e uur10.10 – 11.003e uur09.50 – 10.30
PAUZE11.00 – 11.25PAUZE10.30 – 10.55
4e uur11.25 – 12.154e uur10.55 – 11.35
5e uur12.15 – 13.055e uur11.35 – 12.15
PAUZE13.05 – 13.356e uur12.15 – 12.55
6e uur13.35 – 14.25PAUZE12.55 – 13.25
7e uur14.25 – 15.157e uur13.25 – 14.05
8e uur15.15 – 16.058e uur14.05 – 14.45

Diversen

-Leerlingen dienen voor school beschikbaar te zijn van 08.00 uur tot 16.15 uur (inhalen proefwerken, nablijven i.v.m. straf); school gaat ook boven werkafspraken of afspraken bij studiebegleidingscentra.

-Wij vragen geen vrijwillige ouderbijdrage: per activiteit dient er apart betaald te worden. Ouders ontvangen dan per mail een iDeal-betalingslink via WisCollect. Het is dus van belang dat we beschikken over een geldig en werkend e-mailadres.

-indien u door bepaalde (financiële) oorzaken/redenen schoolzaken niet kunt/wilt betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw kind, de heer Wintraecken (i.wintraecken@stichtinglvo.nl).

Zijn we iets vergeten?

Mist u belangrijke informatie specifiek voor de brugklas of heeft u suggesties die leiden tot verbetering van deze informatiepagina, aarzel dan niet en neem contact op met i.wintraecken@stichtinglvo.nl. Samen vinden we altijd een oplossing.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl