Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, dan dient u in eerste instantie contact op te nemen met de contactpersoon van de school. De contactpersoon is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school.

Interne procedure

De school streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs en de daarbij behorende zorg. Daarom wordt er zorgvuldig omgegaan met klachten. Als u ergens ontevreden over bent, dan stellen we het op prijs dat u eerst met de direct betrokkene(n) daarover spreekt. Het moet al erg zijn wanneer u er dan niet uit zou komen. Leidt dit gesprek toch niet tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de teamleider of laagcoördinator. Is het resultaat niet bevredigend of hebt u bezwaar tegen de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de directie of de voorzitter van het bevoegd gezag. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen; alleen in het laatste geval wordt zij geregistreerd. U krijgt een bericht van ontvangst en binnen een termijn van dertig dagen na indiening vindt de behandeling van uw klacht plaats. Na de uitspraak verwijst de rector of de contactpersoon u zo nodig door naar de vertrouwenspersoon van de LVO-scholen.

Externe procedure

In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene. Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie Stichting LVO.

De Klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat. Beide regelingen zijn te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ʹAfhandeling klachtenʹ in te typen in de zoekfunctie. Over gedragingen/besluiten van de rector of conrector kan een klacht worden ingediend bij het College van Bestuur te Sittard. Over besluiten van het College van Bestuur kunnen klachten worden ingediend bij de regionale klachtencommissie; de contactpersoon attendeert in deze op de vertrouwenspersoon van de LVO-scholen, die in deze gevallen bemiddeling verleent of de klager begeleidt bij verdere formele procedures.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag.

Door voorzitter van de Centrale Directie aangestelde vertrouwenspersoon

De door de school aangestelde vertrouwenspersoon, mevrouw T. Bey, is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school.

Door bevoegd gezag aangestelde vertrouwenspersonen

Mevr. A. van Dormalen en dhr. T. van de Gazelle van Encare Arbozorg zijn de vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen. Zij zijn te bereiken via Encare Arbozorg, telefoonnummer 043-3257799.

Encare Arbozorg

Lage Kanaaldijk 1

6212 AE Maastricht

www.encare.nl

De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te downloaden via www.stichtinglvo.nl door ʹVertrouwenspersonenʹ in te typen in de zoekfunctie.

Algemeen

De klager staat het overigens vrij zich rechtstreeks te wenden tot de regionale klachtencommissie. Voor alle duidelijkheid zij nog gezegd dat de interne procedure niet in de plaats treedt van de externe procedure.

Commissie van beroep

Voor beroep vatbare beslissingen die betrekking hebben op het (eind-)examen kunnen worden ingediend bij de commissie van beroep, die onder voorzitterschap staat van het bevoegd gezag.

Voor het indienen van bezwaarschriften en de procedure daarvoor verwijzen wij u naar de regeling schoolonderzoek en de programma’s van toetsing en afsluiting die de betrokken leerlingen in de maand september ontvangen. Het adres van de commissie is het schooladres: Postbus 6, 6170 AA Stein.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl